Review: Alexandria Thomas writes on Ebony Patterson exhibit